Certifikát
 1. Najvyšším našim cieľom je v maximálnej miere uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov bez ohľadu na ich veľkosť. Pre dosiahnutie tohto cieľa uplatňujeme nasledujúce priority:
  - s našim zákazníkom komunikujeme zodpovedne a kompetentne
  - motivácia a zvyšovanie disciplíny zamestnancov
  - dodržiavanie záväzkov či už vlastných alebo našich partnerov považujeme za samozrejmosť

 2. Dobré meno našej spoločnosti závisí od každého pracovníka.
  - dobré meno našej spoločnosti si udržiavame zdvorilým prístupom k zákazníkovi, bezchybnou prácou našich pracovníkov a korektným vystupovaním vedúcich pracovníkov

 3. Sústavným vzdelávaním našich pracovníkov zabezpečíme vysoký štandard našich činností.
  - dobré meno našej spoločnosti môžeme vybudovať iba pričinením všetkých našich pracovníkov a ich plánovitým vzdelávaním k vysokej kvalite

 4. Poskytovaním dokonalých a kompletných služieb získame dôveru našich zákazníkov.
  - výsledok našej práce sa prejaví až vtedy, keď výsledok našej činnosti plní tú funkciu, ktorú od nás požadoval náš zákazník. Aby zákazník bol s našou prácou čo najspokojnejší, musíme mu poskytnúť nielen kvalitný produkt, ale i príslušnú starostlivosť minimálne v priebehu záručnej lehoty.

 5. Trvalá zodpovednosť vrcholového vedenia za kvalitu odvedenej práce a zapojenie všetkých pracovníkov spoločnosti do systému manažérstva kvality a jeho nepretržité zlepšovanie, je zárukou budúcnosti našej spoločnosti.
  - vedenie spoločnosti určuje jednotu a smerovanie organizácie, bude vytvárať také prostredie v ktorom sa všetci pracovníci firmy plne zapoja do plnenia cieľov spoločnosti.

Firma AMT Automatizácia s.r.o. je držiteľom certifikátu manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015.